Peace will come to Israel
Linha_H

Zekharia 12:3, 8-11

3. והיה ביום-ההוא אשים את-ירושלם אבן מעמסה לכל-העמים
כל-עמסיה שרוט ישרטו ונאספו עליה כל גויי הארץ:

8. ביום ההוא יגן יהוה בעד יושב ירושלם והיה הנכשל בהם
ביום ההוא כדויד ובית דויד כאלהים כמלאך יהוה לפניהם:

9. והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את-כל-הגוים הבאים על-ירושלם:

10. ושפכתי על-בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים
והביטו אלי את אשר-דקרו וספדו עליו כמספד על-היחיד
והמר עליו כהמר על-הבכור:

11. ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדדרמון בבקעת
מגדון:

 

New Testament Luk 13:35 (Jesus words)

הנה ביתכם יעזב לכם (שמם) ואני אמר לכם כי־ראה לא תראוני עד־בוא העת אשר תאמרו ברוך הבא בשם יהוה׃

Isaiah 9:5-6 ( 6-7)

5. כי-ילד ילד-לנו בן נתן-לנו ותהי המשרה על-שכמו ויקרא
שמו פלא יועץ אל גבור אבי-עד שר-שלום:

6. לםרבה למרבה המשרה ולשלום אין-קץ על-כסא דוד ועל-ממלכתו
להכין אתה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד-עולם קנאת
יהוה צבאות תעשה-זאת:

Linha_H
Beutitudes Mt_Beautitudes
home questions forward Ingles portuguese espaco