His Victory
Linha_H

Isaiah 53:11

מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם
הוא יסבל:

Isaiah 25:8

בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל-פנים וחרפת
עמו יסיר מעל כל-הארץ כי יהוה דבר:

Psalms 16:10

כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת:

Isaiah 52:10

חשף יהוה את-זרוע קדשו לעיני כל-הגוים וראו כל-אפסי-
ארץ את ישועת אלהינו:

Isaiah 49:6

ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את-שבטי יעקב ונצירי
ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי
עד-קצה הארץ:

Linha_H
tombo
tomb_empty
home questions forward Ingles portuguese espaco