His Church
Linha_H

Isaiah 42:6

אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית
עם לאור גוים:

Isaiah 25:8

בלע המות לנצח ומחה אדני יהוה דמעה מעל כל-פנים וחרפת
עמו יסיר מעל כל-הארץ כי יהוה דבר:

Psalms 16:10

כי לא-תעזב נפשי לשאול לא-תתן חסידך לראות שחת:

Isaiah 53:11

מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם
הוא יסבל:

Linha_H
Lantern En-Gedi
home questions forward Ingles portuguese espaco