Why was Jesus accepted
Linha_H

 

 

Isaiah 65:1

נדרשתי ללוא שאלו נמצאתי ללא בקשני אמרתי הנני הנני
אל-גוי לא-קרא בשמי:

Isaiah 42:6-7

6. אני יהוה קראתיך בצדק ואחזק בידך ואצרך ואתנך לברית
עם לאור גוים:

7. לפקח עינים עורות להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי
חשך:

Isaiah 49:6

ויאמר נקל מהיותך לי עבד להקים את-שבטי יעקב ונצירי
ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי
עד-קצה הארץ:

Psalms 98:2

הודיע יהוה ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו:

Psalms 22:28

יזכרו וישבו אל-יהוה כל-אפסי-ארץ וישתחוו לפניך כל-
משפחות גוים:

Genesis 26:4

והרביתי את-זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל-הארצת
האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ:

 

Linha_H
Berseba Cesareia
home questions forward Ingles portuguese espaco